top of page
logo-ka-svg (1).png
Background-01.png
png-01.png

ყვლზ სწრფ დგკავშრდბთ

landing_ყვლზ_სწრფ_ვებ_მობ_ფტ-08.png
Final DESK-05-min.png

*ზარალის დარეგულირების დრო მოიცავს მომხმარებლის მიერ ზარალის დაფიქსიერებიდან თანხის ჩარიცხვამდე განვლილ პერიოდს.

asasas-08.png
1-04.png
2-04.png
3-04.png
4-04.png

ყვლზ სწრფ დგკავშრდბთ

landing_ყვლზ_სწრფ_web-04.png
bottom of page